bootstrap templates

Historia szkoły

 Początki historii szkoły sięgają 1 września 1950 roku, kiedy to utworzono Szkołę Ogólnokształcącą Stopnia Podstawowego i Licealnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

    Pierwszą siedzibą szkoły był budynek przy ulicy Obłońskiej 51, gdzie obecnie znajduje się Szkoła Podstawowa nr 2. W szkole uczyło się wówczas 282 uczniów w 8 oddziałach lekcyjnych. W 1954 roku oddano do użytku nowy budynek szkolny przy ulicy Szpitalnej 14. Placówka otrzymała nazwę: Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące TPD. Pierwszym dyrektorem szkoły była Maria Kluziak, którą w 1951 roku zastąpił Stanisław Żuk, pełniący tę funkcję aż do 1978 roku.

    Lata pięćdziesiąte to okres organizacji szkoły, budowy boisk, ogradzania terenu i innych prac adaptacyjnych. W szkole zaczęły wówczas funkcjonować pierwsze koła zainteresowań: matematyczne, wokalne, taneczne, fotograficzne i turystyczno-krajoznawcze. Kalendarz imprez szkolnych był w dużym stopniu związany z ideologią władz komunistycznych. Stąd też obchody rocznic: rewolucji październikowej, Dnia Zwycięstwa, 1 Maja, bitwy pod Lenino. Częścią szkolnej rzeczywistości stały się także akcje pomocy dzieci i młodzieży Państwowym Gospodarstwom Rolnym (wykopki, pielenie buraków, zbiory owoców). Pojawiły się także formy zorganizowanego wypoczynku oraz ruchu krajoznawczo-turystycznego. W 1951 roku odbyła się pierwsza w dziejach szkoły wycieczka do Krakowa. Następował sukcesywny wzrost liczby uczniów, których w 1960 roku uczęszczało do szkoły 599 w 15 oddziałach lekcyjnych.

     Od 1967 roku w wyniku reformy systemu oświaty szkoła stała się wyłącznie czteroletnim liceum ogólnokształcącym, zaś w dwa lata później została wytypowana przez władze oświatowe jako baza dla liceów ogólnokształcących rejonu chełmskiego. Decyzja ta była podyktowana z pewnością bardzo dobrym jak na ówczesne czasy zapleczem lokalowym, bowiem po odejściu klas podstawowych zdecydowanie zmniejszyła się liczba uczniów. W roku szkolnym 1969/1970 było ich 326, uczących się w 9 oddziałach lekcyjnych.

     W 1974 roku szkoła otrzymała imię oraz sztandar Manifestu Lipcowego. Decyzja ta była posunięciem propagandowym ówczesnych władz, które chciały godnie uczcić 30-lecie powstania Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.

     W latach siedemdziesiątych nastąpił dalszy rozwój bazy sportowej szkoły oraz wzrost liczby uczniów (w 1980 r. 505 uczniów w 16 oddziałach lekcyjnych). Następował także proces podnoszenia efektów kształcenia, czego wyrazem był liczny udział młodzieży oraz sukcesy w olimpiadach przedmiotowych. 14 uczniów II LO zostało w tym okresie finalistami olimpiad szczebla centralnego. Pojawiły się także nowe formy wypoczynku uczniów: obozy sportowe, spływy kajakowe oraz wyjazdy na wakacyjne hufce pracy do NRD. Wprowadzono także zwyczaj pasowania młodzieży, która rozpoczynała naukę w liceum. W 1978 roku funkcję dyrektora objęła Maria Kowalczyk i pełniła ją do 1980 roku.

    Wydarzenia sierpniowe 1980 roku oraz wprowadzenie stanu wojennego w istotny sposób wpłynęły na życie szkolne. W II LO, podobnie jak w wielu innych zakładach pracy, powstały struktury NSZZ „Solidarność”. Zarząd Komisji Zakładowej tworzyli: Roman Żelazny (internowany w stanie wojennym, później w Radiu „Wolna Europa”), Beata Lipczyńska oraz Celina Jarmuszyńska.

   Burzliwe wydarzenia lat osiemdziesiątych wpłynęły także na częste zmiany na stanowiskach kierowniczych w szkole. Funkcję dyrektorów pełnili w tym okresie: Lucjan Dworucha (1980-1981), Celina Jarmuszyńska (1981-1982), Andrzej Niedbała (1982-1985) oraz Zofia Walczuk (1985-1991). W 1984 roku szkoła uzyskała nową salę gimnastyczną. Lata osiemdziesiąte przyniosły bardzo duże sukcesy w olimpiadach przedmiotowych. Uczniowie II LO 35 razy uczestniczyli w finałach centralnych olimpiad, zdobywając tytuł laureata bądź finalisty. Największym sukcesem w tym zakresie było zdobycie I miejsca w Polsce przez Dariusza Kulika w olimpiadzie geograficznej w 1987 roku.

    Przemiany ustrojowe w Polsce, jakie dokonały się w 1989 roku otworzyły nowy etap w historii szkoły. W 1990 roku Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę o rezygnacji z dotychczasowego patrona szkoły. W rok później nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora szkoły, którym został Marek Sikora.

    Wielkim wydarzeniem w życiu II Liceum był wybór patrona dokonany w demokratycznych wyborach przez Radę Pedagogiczną i uczniów. Placówce nadano imię generała Gustawa Orlicz-Dreszera. Odbył się także I Zjazd Absolwentów II LO. Uroczystości, jakie odbyły się w dniach 14-16 czerwca 1996 roku, na trwałe weszły do historii szkoły. Dzień urodzin generała-2 października- stał się odtąd Dniem Patrona. Dopełnieniem tych historycznych wydarzeń była wizyta w szkole w 1997 roku Aleksandry Orlicz-Dreszer, córki patrona, zamieszkałej wówczas we Francji. W latach dziewięćdziesiątych nastąpił bardzo dynamiczny wzrost liczby uczniów II LO.

     W roku szkolnym 1990/1991 do szkoły uczęszczało 598 uczniów, zaś 10 lat później ich liczba wynosiła 1150. Niezbędna stała się rozbudowa szkoły, gdyż dotychczasowa baza lokalowa była niewystarczająca dla tak dużej liczby uczniów. Prace budowlane prowadzono w dwóch etapach. W 1994 roku oddano do użytku nadbudowaną kondygnację nad głównym budynkiem dydaktycznym, zaś w 2003 roku nadbudowę parterowych budynków zaplecza sportowego. Dzięki temu szkoła zyskała kilkanaście sal lekcyjnych oraz dwie aule, przeznaczone na imprezy okolicznościowe.

    Na początku lat dziewięćdziesiątych nawiązano współpracę z Amerykańskim Korpusem Pokoju w Polsce, czego efektem było zatrudnienie w szkole jako nauczycieli języka angielskiego ochotników tej organizacji. Podkreśleniem wagi współpracy była wizyta w szkole ambasadora USA w Polsce Daniela Frieda (1998) oraz dyrektora korpusu Roberta Mc Lendona (1999).

    Od 1998 roku szkoła aktywnie włączyła się do współpracy z placówkami oświatowymi innych państw. Sześcioosobowa grupa młodzieży gościła wówczas w Knoxville (USA), miasta partnerskiego Chełma. Wraz ze szkołami średnimi z Morlaix (Francja) oraz Debreczyna (Węgry) II LO uczestniczyło w realizacji wspólnego projektu w ramach programu Unii Europejskiej Sokrates-Commenius. W 2000 roku szkoła obchodziła jubileusz swojego 50-lecia. Uroczystości, jakie odbyły się w dniach 24-25 czerwca, zostały połączone z II Zjazdem Absolwentów II LO. Gościem honorowym zjazdu była Aleksandra Orlicz-Dreszer.

    Od 2003 roku funkcję dyrektora II Liceum pełniła Grażyna Mojsym. Szkoła w dalszym ciągu rozwijała swoją bazę dydaktyczną. W tamtym okresie gośćmi II LO byli między innymi: Leszek Balcerowicz, Bronisław Geremek, Zyta Gilowska i Marek Goliszewski. Na stałe do kalendarza imprez szkolnych, obok Dnia Patrona, wpisały się: Prezentacje Artystyczne Młodzieży II LO w Chełmskim Domu Kultury, Diecezjalny Przegląd Pieśni i Poezji Religijnej i Patriotycznej, Dni Europejskie i Szkolny Dzień Olimpijczyka.

    W 2015 roku na stanowisko dyrektora II Liceum została wybrana Marta Klasura.

     Szkoła jest systematycznie remontowana i unowocześniana, stając się placówką na miarę XXI wieku. Dreszerczycy rozwijają swoje pasje i zainteresowania w wielu agendach szkolnych. Należą do nich: Samorząd Uczniowski, Szkolny Klub Europejski, Koło Filmowe „Dreshwood”, Chór „Rapsodia”, Grupa Teatralna „Impresja”, Szkolny Klub Sportowy, Koło PCK, szkolny wolontariat oraz liczne koła przedmiotowe. Życie szkoły na bieżąco relacjonuje redakcja miesięcznika „Dreszerczyk”, a internauci mogą je śledzić na kanale „Dreshwood” na: Youtube, szkolnym Fanpage'u, Facebooku, Instagramie i Twitterze. II Liceum nawiązało także współpracę z wieloma uczelniami wyższymi z całej Polski. Dzięki temu uczniowie mają możliwość udziału w wykładach i laboratoriach. Współpracujemy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie, Politechniką Lubelską, Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej i Uniwersytetem Medycznym w Lublinie.

    Za wysokie wyniki egzaminów maturalnych, sukcesy na olimpiadach i konkursach zostaliśmy uhonorowani Brązową Tarczą w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych, sporządzonym przez „Perspektywy”. Tym samym II Liceum już po raz drugi znalazło się wśród pięciuset najlepszych szkół w Polsce i zajęło 333. miejsce.

   W 2016 roku Dreszerczycy z każdego przedmiotu zdawanego na egzaminie maturalnym na poziomie podstawowym i rozszerzonym uzyskali wyniki wyższe od średnich nie tylko w innych szkołach chełmskich, ale także wyższe od średnich w województwie i kraju.

    Praca uczniów i zaangażowanie nauczycieli są gwarancją sukcesu II LO.