O Szkole

Grono pedagogiczne

DYREKCJA
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
W CHEŁMIE

Zbigniew Niderla - Dyrektor Szkoły
Agata Chemicz - Wicedyrektor Szkoły

Język polski

Aneta Holuk
Małgorzata Krasowska
Katarzyna Krzysteczko-Wróbel
Karolina Sobińska
Beata Tomaszewska

Język angielski

Marzena Czajkowska
Mariusz Marczuk
Mariusz Morelowski
Dariusz Ożga
Beata Pietrzak
Zbigniew Podkański
Jolanta Stopa
Andrzej Ślepaczuk
Barbara Wiszniewska

Język francuski

Kamila Bobrowska
Joanna Szambelan

Język niemiecki

Anna Martyniuk
Mariusz Morelowski

Język rosyjski

Elżbieta Ćwir
Ewelina Śmigielska

Historia i Wiedza o społeczeństwie

Łukasz Łukiewicz
Sławomir Rogucki
Mariola Szynal
Elżbieta Tołyż

Historia i teraźniejszość

Mariola Szynal
Elżbieta Tołyż

Matematyka

Agata Chemicz
Marta Czyżyk
Agnieszka Dąbrowska
Ewelina Mojska
Andrzej Stachowski
Iwona Szlendak

Biologia

Beata Dmitroca
Lilia Prończuk

Chemia

Marta Góra
Emilia Jadwiszczak
Żaneta Nafalska

Fizyka

Marcin Dąbrowski
Maciej Niebrzydowski

Podstawy przedsiębiorczości

Marta Klasura
Krzysztof Olejniczak
Lilia Prończuk
Sławomir Rogucki

Informatyka

Zbigniew Niderla
Andrzej Oleszczuk
Sylwester Smaga

Wychowanie fizyczne

Joanna Kita
Adam Kot
Kinga Krawczyk
Szymon Krzywina
Tomasz Turowski
Norbert Wysocki

Religia

Dorota Jarosz-Iwko
Barbara Łaska
Krzysztof Olejniczak
ks. Marcin Zieliński

Plastyka

Małgorzata Krasowska
Krzysztof Olejniczak

Edukacja dla bezpieczeństwa

Krzysztof Olejniczak

Rysunek techniczny

Dariusz Rój

Elementy coachingu i mentoringu w rozwoju osobistym

Łukasz Łukiewicz

Warsztaty dziennikarskie

Katarzyna Krzysteczko-Wróbel

Podstawy psychologii

Danuta Nurczyk

Ekonomia w praktyce

Edyta Górnicka

Kulturoznawstwo

Aneta Holuk

Doradztwo zawodowe

Marta Klasura
Beata Tomaszewska

Pedagog

Zofia Płocienniak

Pedagog specjalny / Terapeuta pedagogiczny

Anna Tarnowska

Psycholog

Danuta Nurczyk

Nauczyciele bibliotekarze

Aneta Holuk
Elżbieta Rybacka

Wychowanie do życia w rodzinie

Barbara Łaska

Historia szkoły

Początki historii szkoły sięgają 1 września 1950 roku, kiedy to utworzono Szkołę Ogólnokształcącą Stopnia Podstawowego i Licealnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Pierwszy budynek

Pierwszą siedzibą szkoły był budynek przy ulicy Obłońskiej 51, gdzie obecnie znajduje się Szkoła Podstawowa nr 2. W szkole uczyło się wówczas 282 uczniów w 8 oddziałach lekcyjnych. W 1954 roku oddano do użytku nowy budynek szkolny przy ulicy Szpitalnej 14. Placówka otrzymała nazwę: Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące TPD. Pierwszym dyrektorem szkoły była Maria Kluziak, którą w 1951 roku zastąpił Stanisław Żuk, pełniący tę funkcję aż do 1978 roku.

Początki rozwoju

Lata pięćdziesiąte to okres organizacji szkoły, budowy boisk, ogradzania terenu i innych prac adaptacyjnych. W szkole zaczęły wówczas funkcjonować pierwsze koła zainteresowań: matematyczne, wokalne, taneczne, fotograficzne i turystyczno-krajoznawcze. Kalendarz imprez szkolnych był w dużym stopniu związany z ideologią władz komunistycznych. Stąd też obchody rocznic: rewolucji październikowej, Dnia Zwycięstwa, 1 Maja, bitwy pod Lenino. Częścią szkolnej rzeczywistości stały się także akcje pomocy dzieci i młodzieży Państwowym Gospodarstwom Rolnym (wykopki, pielenie buraków, zbiory owoców). Pojawiły się także formy zorganizowanego wypoczynku oraz ruchu krajoznawczo-turystycznego. W 1951 roku odbyła się pierwsza w dziejach szkoły wycieczka do Krakowa. Następował sukcesywny wzrost liczby uczniów, których w 1960 roku uczęszczało do szkoły 599 w 15 oddziałach lekcyjnych.

Obrana rola po reformach

Od 1967 roku w wyniku reformy systemu oświaty szkoła stała się wyłącznie czteroletnim liceum ogólnokształcącym, zaś w dwa lata później została wytypowana przez władze oświatowe jako baza dla liceów ogólnokształcących rejonu chełmskiego. Decyzja ta była podyktowana z pewnością bardzo dobrym jak na ówczesne czasy zapleczem lokalowym, bowiem po odejściu klas podstawowych zdecydowanie zmniejszyła się liczba uczniów. W roku szkolnym 1969/1970 było ich 326, uczących się w 9 oddziałach lekcyjnych.

Nie od zawsze Dreszer?

W 1974 roku szkoła otrzymała imię oraz sztandar Manifestu Lipcowego. Decyzja ta była posunięciem propagandowym ówczesnych władz, które chciały godnie uczcić 30-lecie powstania Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.

Rozwój sportu

W latach siedemdziesiątych nastąpił dalszy rozwój bazy sportowej szkoły oraz wzrost liczby uczniów (w 1980 r. 505 uczniów w 16 oddziałach lekcyjnych). Następował także proces podnoszenia efektów kształcenia, czego wyrazem był liczny udział młodzieży oraz sukcesy w olimpiadach przedmiotowych. 14 uczniów II LO zostało w tym okresie finalistami olimpiad szczebla centralnego. Pojawiły się także nowe formy wypoczynku uczniów: obozy sportowe, spływy kajakowe oraz wyjazdy na wakacyjne hufce pracy do NRD. Wprowadzono także zwyczaj pasowania młodzieży, która rozpoczynała naukę w liceum. W 1978 roku funkcję dyrektora objęła Maria Kowalczyk i pełniła ją do 1980 roku.

Stan wojenny...

Wydarzenia sierpniowe 1980 roku oraz wprowadzenie stanu wojennego w istotny sposób wpłynęły na życie szkolne. W II LO, podobnie jak w wielu innych zakładach pracy, powstały struktury NSZZ „Solidarność”. Zarząd Komisji Zakładowej tworzyli: Roman Żelazny (internowany w stanie wojennym, później w Radiu „Wolna Europa”), Beata Lipczyńska oraz Celina Jarmuszyńska.

Lata 80'

Burzliwe wydarzenia lat osiemdziesiątych wpłynęły także na częste zmiany na stanowiskach kierowniczych w szkole. Funkcję dyrektorów pełnili w tym okresie: Lucjan Dworucha (1980-1981), Celina Jarmuszyńska (1981-1982), Andrzej Niedbała (1982-1985) oraz Zofia Walczuk (1985-1991). W 1984 roku szkoła uzyskała nową salę gimnastyczną. Lata osiemdziesiąte przyniosły bardzo duże sukcesy w olimpiadach przedmiotowych. Uczniowie II LO 35 razy uczestniczyli w finałach centralnych olimpiad, zdobywając tytuł laureata bądź finalisty. Największym sukcesem w tym zakresie było zdobycie I miejsca w Polsce przez Dariusza Kulika w olimpiadzie geograficznej w 1987 roku.

Przemiany ustrojowe w Polsce, jakie dokonały się w 1989 roku otworzyły nowy etap w historii szkoły. W 1990 roku Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę o rezygnacji z dotychczasowego patrona szkoły. W rok później nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora szkoły, którym został Marek Sikora.

Wybór patrona

Wielkim wydarzeniem w życiu II Liceum był wybór patrona dokonany w demokratycznych wyborach przez Radę Pedagogiczną i uczniów. Placówce nadano imię generała Gustawa Orlicz-Dreszera. Odbył się także I Zjazd Absolwentów II LO. Uroczystości, jakie odbyły się w dniach 14-16 czerwca 1996 roku, na trwałe weszły do historii szkoły. Dzień urodzin generała-2 października- stał się odtąd Dniem Patrona. Dopełnieniem tych historycznych wydarzeń była wizyta w szkole w 1997 roku Aleksandry Orlicz-Dreszer, córki patrona, zamieszkałej wówczas we Francji. W latach dziewięćdziesiątych nastąpił bardzo dynamiczny wzrost liczby uczniów II LO.

Rozbudowa placówki

W roku szkolnym 1990/1991 do szkoły uczęszczało 598 uczniów, zaś 10 lat później ich liczba wynosiła 1150. Niezbędna stała się rozbudowa szkoły, gdyż dotychczasowa baza lokalowa była niewystarczająca dla tak dużej liczby uczniów. Prace budowlane prowadzono w dwóch etapach. W 1994 roku oddano do użytku nadbudowaną kondygnację nad głównym budynkiem dydaktycznym, zaś w 2003 roku nadbudowę parterowych budynków zaplecza sportowego. Dzięki temu szkoła zyskała kilkanaście sal lekcyjnych oraz dwie aule, przeznaczone na imprezy okolicznościowe.

Na początku lat dziewięćdziesiątych nawiązano współpracę z Amerykańskim Korpusem Pokoju w Polsce, czego efektem było zatrudnienie w szkole jako nauczycieli języka angielskiego ochotników tej organizacji. Podkreśleniem wagi współpracy była wizyta w szkole ambasadora USA w Polsce Daniela Frieda (1998) oraz dyrektora korpusu Roberta Mc Lendona (1999).

Ostatnie wydarzenia

Od 1998 roku szkoła aktywnie włączyła się do współpracy z placówkami oświatowymi innych państw. Sześcioosobowa grupa młodzieży gościła wówczas w Knoxville (USA), miasta partnerskiego Chełma. Wraz ze szkołami średnimi z Morlaix (Francja) oraz Debreczyna (Węgry) II LO uczestniczyło w realizacji wspólnego projektu w ramach programu Unii Europejskiej Sokrates-Commenius. W 2000 roku szkoła obchodziła jubileusz swojego 50-lecia. Uroczystości, jakie odbyły się w dniach 24-25 czerwca, zostały połączone z II Zjazdem Absolwentów II LO. Gościem honorowym zjazdu była Aleksandra Orlicz-Dreszer.

Od 2003 roku funkcję dyrektora II Liceum pełniła Grażyna Mojsym. Szkoła w dalszym ciągu rozwijała swoją bazę dydaktyczną. W tamtym okresie gośćmi II LO byli między innymi: Leszek Balcerowicz, Bronisław Geremek, Zyta Gilowska i Marek Goliszewski. Na stałe do kalendarza imprez szkolnych, obok Dnia Patrona, wpisały się: Prezentacje Artystyczne Młodzieży II LO w Chełmskim Domu Kultury, Diecezjalny Przegląd Pieśni i Poezji Religijnej i Patriotycznej, Dni Europejskie i Szkolny Dzień Olimpijczyka.

Co dalej?

Szkoła jest systematycznie remontowana i unowocześniana, stając się placówką na miarę XXI wieku. Dreszerczycy rozwijają swoje pasje i zainteresowania w wielu agendach szkolnych. Należą do nich: Samorząd Uczniowski, Szkolny Klub Europejski, Koło Filmowe „Dreshwood”, Chór „Rapsodia”, Grupa Teatralna „Impresja”, Szkolny Klub Sportowy, Koło PCK, szkolny wolontariat oraz liczne koła przedmiotowe. Życie szkoły na bieżąco relacjonuje redakcja miesięcznika „Dreszerczyk”, a internauci mogą je śledzić na kanale „Dreshwood” na: Youtube, szkolnym Fanpage'u, Facebooku, Instagramie. II Liceum nawiązało także współpracę z wieloma uczelniami wyższymi z całej Polski. Dzięki temu uczniowie mają możliwość udziału w wykładach i laboratoriach. Współpracujemy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie, Politechniką Lubelską, Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej i Uniwersytetem Medycznym w Lublinie.

Praca uczniów i zaangażowanie nauczycieli są gwarancją sukcesu II LO.

Mobirise

Gen. Gustaw Orlicz-Dreszer

Patron szkoły

Absolwent gimnazjum w Częstochowie. Studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu we Lwowie oraz na Wydziale Handlu Uniwersytetu w Leodium w Belgii. Absolwent Akademii Eksportowej w Hawrze. Już w gimnazjum włączył się w działalność niepodległościową. Był aktywnym członkiem nielegalnego Związku Młodzieży Polskiej "Zet". W 1905 r. stanął na czele akcji strajkowej w walce o polską szkołę. Członek konspiracyjnej organizacji Związku Przyszłość "Pet". W Belgii działał w organizacji Zjednoczenie Młodzieży Polskiej. W okresie I Wojny Światowej brał udział w bitwach 1. Pułku Ułanów I Brygady Legionów, wyróżniając się niebywałą odwagą i brawurą, a także ogromnymi uzdolnieniami dowódczymi. Zastępca dowódcy pułku legendarnego majora Beliny. Był darzony przez Józefa Piłsudskiego wielkim uznaniem. W 1918 r. mianowany przez dowódcę Polskiej Organizacji Wojskowej, Edwarda Rydza - Śmigłego, komendantem okręgu wojskowego w Chełmie. 2 listopada 1918 r. przy udziale Felicjana Lechnickiego, Wiktora Ambroziewicza i grupy peowiaków, rozbroił garnizon austriacki, zdobywając przy tym duże ilości broni, amunicji, zapasów wojskowych oraz 10 milionów koron, które zasiliły kasę rządu lubelskiego. Rotmistrz Orlicz-Dreszer zarządził w powiecie chełmskim pobór trzech roczników rekruta do polskiego wojska i przystąpił do formowania 1. Pułku Szwoleżerów oraz 35. Pułku Piechoty. Jednocześnie spowodował przejście na stronę polską batalionu austriackiego złożonego z Czechów. Jeńcy włoscy, internowani w chełmskim obozie, z rozkazu Dreszera otrzymali broń i zasilili stronę polską. Wkrótce wojska austriackie zostały wyparte z powiatu chełmskiego, opanowano także Włodawę i Hrubieszów. Generał Orlicz-Dreszer w wojnie wyróżnił się jako wspaniały żołnierz i świetny dowódca. Oddany pracy społecznej i państwowej przyjął prezesurę Zarządu Głównego Ligi Morskiej i Kolonialnej. Był odznaczony Orderem Virtuti Militari i czterokrotnie Krzyżem Walecznych, pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Zginął w katastrofie lotniczej pod Orłowem 16 VII 1936 r. Został pochowany na Cmentarzu Marynarskim w Gdyni-Oksywiu.

Biblioteka

Biblioteka w II LO funkcjonuje od początku istnienia szkoły. Zajmuje lokal o powierzchni 128 m2. Obejmuje wypożyczalnię, czytelnię, Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej oraz magazyn biblioteczny. Czytelnia posiada 20 stanowisk do pracy samodzielnej i wyposażona jest w sprzęt audiowizualny. W centrum multimedialnym znajduje się 5 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu i drukarek.

Księgozbiór biblioteki to 17978 woluminów, 2118 broszur, zbiory multimedialne oraz czasopisma m.in. „Mówią wieki”, „Wiedza i Życie”, „Świat Nauki”. W zbiorach biblioteki znajdują się wydawnictwa przedwojenne, wśród których perełką jest „Stary sługa” Henryka Sienkiewicza wydany w 1899 roku przez firmę „Gebethner i Wolff”.
Dzięki współpracy szkoły z Amerykańskim Korpusem Pokoju biblioteka posiada bogate zbiory literatury w języku angielskim z różnych dziedzin wiedzy.

Pracownicy biblioteki

Elżbieta Rybacka – od 1995 r., nauczyciel bibliotekarz;
Aneta Holuk - od 2022 r., nauczyciel języka polskiego i nauczyciel bibliotekarz.

© Copyright 2022 II Liceum Ogólnokształcące w Chełmie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: Bartosz Kuliński.

The site was built with Mobirise