website maker

Regulamin rekrutacji

Regulamin Rekrutacji
do II Liceum Ogólnokształcącego
im. gen. Gustawa Orlicz - Dreszera w Chełmie
na rok szkolny 2018/2019

§1

Komisję Rekrutacyjną powołuje Dyrektor Szkoły i wyznacza jej Przewodniczącego.
W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą przedstawiciele Rady Pedagogicznej.
W skład Komisji Rekrutacyjnej nie mogą wchodzić:
Dyrektor Szkoły, w której działa Komisja Rekrutacyjna,
pracownik placówki , którego dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym.

§2

Posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej odbywają się na terenie Szkoły, w terminie ustalonym 
przez Przewodniczącego Komisji.
Z każdego posiedzenia Komisji sporządza się protokół (protokoły postępowania rekrutacyjnego
i w razie potrzeby postępowania uzupełniającego). 
Na zakończenie procesu rekrutacji sporządza się sprawozdanie z pracy Komisji. 

§3

Do zadań Dyrektora Szkoły należy:
wykonywanie czynności związanych z ogłoszeniem rekrutacji,
udostępnianie regulaminu rekrutacji i wyjaśnienie rodzicom zasad rekrutacji,
wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do Szkoły wraz z załącznikami składanymi przez rodziców,
sporządzenie wykazu zgłoszonych kandydatów na posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej,
wydanie Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej wykazu złożonych wniosków oraz wniosków o przyjęcie do Szkoły z załącznikami złożonymi przez rodziców,
Dyrektor Szkoły może dokonywać zmiany w składzie Komisji zarządzeniem,
rozpatrywanie odwołań od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.

§4

Do zadań Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej należy: 
pobranie od Dyrektora wykazu i dokumentów wymienionych w § 3 ust. 5,
kierowanie pracami Komisji Rekrutacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami i postanowieniami niniejszego Regulaminu,
prowadzenie posiedzeń Komisji Rekrutacyjnej z uwzględnieniem następujących czynności:
wyznaczanie protokolanta,
przypominanie członkom Komisji o obowiązku przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych,
zapoznanie członków Komisji z zasadami rekrutacji uczniów do Szkoły,
nadzorowanie prawidłowości sporządzania dokumentacji przez Komisję, w tym sporządzenia 
w kolejności alfabetycznej list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych.

§5

Do zadań członków Komisji Rekrutacyjnej należy:
sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym,
weryfikacja złożonych wniosków co do spełniania kryteriów przez kandydatów,
ustalenie liczby punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów,
ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i sporządzenie list kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych do Szkoły.

§6

W roku szkolnym 2018/2019 tworzonych jest 5 oddziałów klas pierwszych.
Kierunki kształcenia dla tworzonych klas zamieszczono w Załączniku nr 1 Regulaminu Rekrutacji.
Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum.
Przyjęcie do klasy pierwszej odbywa się w wyniku postępowania rekrutacyjnego na podstawie wniosku złożonego do Dyrektora Szkoły, zwanego dalej „wnioskiem”.
Wniosek składany jest do Dyrektora Szkoły przez rodziców.
Wniosek zawiera:
imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
imiona i nazwiska rodziców, 
adres miejsca zamieszkania rodziców,
adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców, o ile je posiadają,
wskazanie kolejności wybranych publicznych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych,
wskazanie wybranych oddziałów w danej szkole.

§7

Zgodnie z art. 20d  Ustawy o systemie oświaty laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 Ustawy, są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności, jeżeli spełniają odpowiednio warunki,
o których mowa w art. 20f ust. 1 pkt 1 Ustawy.
O kolejności przyjęć kandydatów do klasy pierwszej decyduje liczba uzyskanych przez nich punktów otrzymanych w postępowaniu rekrutacyjno - kwalifikacyjnym zgodnie z  Zarządzeniami, Rozporządzeniem oraz Ustawami.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
W razie uzyskania równorzędnych wyników, Komisja Rekrutacyjna na drugim etapie rekrutacji ustala spełnianie przez kandydatów kryteriów określonych w art. 20c ust. 3 Ustawy.
W razie uzyskania równorzędnych wyników, Komisja Rekrutacyjna na trzecim etapie rekrutacji począwszy od roku szkolnego 2018/2019 ustala spełnianie przez kandydatów kryteriów określonych 
w art. 20c ust. 3 Ustawy.
W przypadku zaistnienia sytuacji spornej lub wątpliwej Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu ma prawo podjęcia decyzji w drodze głosowania. Poszczególni członkowie Komisji dysponują jednym głosem. Jeżeli głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia, decydujący głos należy do Przewodniczącego Komisji.

§8

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019 ustala się terminy i przebieg rekrutacji zgodnie z Zarządzeniem Lubelskiego Kuratora Oświaty. 
Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:
max. 100 punktów z egzaminu gimnazjalnego – wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej do zadań z zakresu: języka polskiego, matematyki, historii i wiedzy o społeczeństwie, przedmiotów przyrodniczych: chemia, fizyka, biologia, geografia oraz języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy), będą mnożone przez 0,2 pkt,
max. 72 punkty za oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły, otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą:
a) ocena: celujący - 18 punktów,
b) ocena: bardzo dobry - 17 punktów,
c) ocena: dobra - 14 punktów,
d) ocena: dostateczny - 8 punktów,
e) ocena: dopuszczający - 2 punkty;
7 punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,
max. 18 punktów za wszystkie szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych 
i sportowych, o których mowa w Rozporządzeniu MEN z 14 marca 2017 r. , wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:
uzyskanie tytułu finalisty/laureata w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów, 
tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów, 
tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów;
 Są to konkursy o zasięgu ponadwojewódzkim: konkurs tematyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”, organizowane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty na podstawie zawartych porozumień, ogólnopolskie olimpiady przedmiotowe: matematyczna, języka angielskiego, informatyczna, historyczna oraz olimpiady interdyscyplinarne lub z przedmiotów dodatkowych rekomendowane przez MEN: Przedsiębiorczości, Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności, Medialna, Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie, Lingwistyki Matematycznej, Teologii Katolickiej, Astronomiczna, Wiedzy Ekologicznej, Prawosławnej Wiedzy Religijnej, Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawie, Znajomości Afryki, Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej, Wiedzy o Biznesie i Innowacjach, Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową, Cyfrowa, Młodzieżowa Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie, Wiedzy o Rodzinie.

uzyskanie tytułu finalisty / laureata w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty: 
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów, 
dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów, 
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów
tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów, 
tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty;
Są to konkursy przedmiotowe i tematyczne o zasięgu wojewódzkim organizowane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty dla uczniów gimnazjów, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu: języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, języka francuskiego, języka rosyjskiego, języka hiszpańskiego, historii, biologii, geografii, fizyki, matematyki, chemii oraz konkursu ortograficznego.

uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach artystycznych i sportowych zgodnie z Zarządzeniem
Nr 11/2018 LKO z dnia 26 lutego 2018r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych
i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019
w województwie lubelskim.
Artystyczne o zasięgu:
międzynarodowym – 4 punkty (miejsca od 1do 6),
krajowym – 3 punkty (miejsca od1 do 4),
wojewódzkim – 2 punkty (miejsce nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem),
powiatowym – 1 punkt (miejsce nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem),
wyróżnienia – 1 punkt (przyznane na podstawie regulaminu zawodów lub konkursu o zasięgu międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim lub powiatowym, z wyłączeniem wyróżnień i nagród przyznanych za uczestnictwo).
Sportowe o zasięgu:
międzynarodowym – 4 punkty (miejsca od 1 do 6),
krajowym – 3 punkty (miejsca od 1 do 4),
wojewódzkim – 2 punkty (miejsca od 1 do 3),
powiatowym – 1 punkt (miejsca od1 do 3)
3 punkty za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, 
w szczególności w formie wolontariatu.
W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:
języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: 
celującym – przyznaje się po 20 punktów, 
bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów, 
dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty; 
2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
celującym – przyznaje się po 20 punktów, 
bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów, 
dobrym – przyznaje się po 13 punktów, 
dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, 
dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty – oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu 
 punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;
biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu: 
celującym – przyznaje się po 20 punktów, 
bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów, 
dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, 
dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty – oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu 
punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;
języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: 
celującym – przyznaje się 20 punktów, 
bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów, 
dobrym – przyznaje się 13 punkty,
dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,
dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.
4. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.
5. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:
celującym – przyznaje się 20 punktów; 
bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów;
dobrym – przyznaje się 13 punkty; 
dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,
dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

§9

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019 do danego oddziału szkoły, w zależności od rozszerzenia programowego w danej klasie, brane są pod uwagę oceny końcoworoczne wymienione w Załączniku nr 1 do Regulaminu Rekrutacji.
W przypadku języka obcego brana jest pod uwagę ocena wyższa z języka obcego nauczanego jako przedmiot obowiązkowy.

§10

Kandydaci do szkoły mogą równocześnie ubiegać się o przyjęcie do dowolnej liczby oddziałów
 w szkole.
Deklaracja wyboru oddziałów w szkole złożona przez kandydata jest ściśle uporządkowaną listą określającą kolejność, w jakiej w procesie rekrutacyjno - kwalifikacyjnym będą obliczane punkty rekrutacyjne zgromadzone przez kandydata.
W przypadku zmiany preferencji deklaracja złożona w szkole pierwszego wyboru winna być wycofana przez rodziców w określonych terminach ustalonych w harmonogramie rekrutacji.
W procesie rekrutacyjnym dokonywany jest nabór do oddziałów zgodnie z deklaracjami kandydatów, dotyczącymi preferowanego rozszerzenia programowego.
§11

Kandydaci po zapoznaniu się z wynikami rekrutacji zobowiązani są do potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkole składając, w terminie określonym w Załączniku nr 2 do Regulaminu Rekrutacji, oryginały dokumentów:
oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
kartę zdrowia,
dwa zdjęcia podpisane na odwrocie,
deklarację rodzica według wzoru obowiązującego w II LO (religia, wybór drugiego języka)
 – deklarację wypełnia rodzic przy składaniu dokumentów w szkole.
Niezłożenie potwierdzenia w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją kandydata
z podjęcia nauki w danej szkole, co oznacza skreślenie kandydata z listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.

§12

Komisja Rekrutacyjna ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i podaje do publicznej wiadomości
w widocznym miejscu w siedzibie Szkoły listy:
kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
 Listy zawierają imiona i nazwiska uczniów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia. Opatrzone są podpisem Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.
Komisja Rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.
Jeśli rodzic ucznia nieprzyjętego do Szkoły wystąpi w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, do Komisji Rekrutacyjnej 
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia ucznia, Przewodniczący wyznacza członka Komisji Rekrutacyjnej, który sporządza uzasadnienie zawierające przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał 
w postępowaniu rekrutacyjnym.
Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata, o którym mowa w pkt 3. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. 
Wszystkie wnioski i odwołania wymienione wymagają formy pisemnej oraz powinny zawierać dane kontaktowe osoby składającej i mogą być składane przez rodziców.
O przyjęciu kandydata do szkoły po zakończeniu rekrutacji, w tym do klas pierwszych, decyduje Dyrektor Szkoły, przeprowadzając postępowanie uzupełniające.


§13

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych.
W systemie informatycznym mogą zostać uszczegółowione procedury dotyczące procesu rekrutacji po udostępnieniu systemu informatycznego.

§14

Wszystkie kwestie nieregulowane przez powyższy Regulamin normowane są przez obowiązujące przepisy prawa oświatowego.

WICEDYREKTOR SZKOŁY
KATARZYNA KRZYSTECZKO – WRÓBEL


PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa o systemie oświaty Ustawa o systemie oświaty, z dnia 7 września 1991 r. ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz 2017 poz. 60) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia
2017 r.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz.59)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r.- Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum
i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U z 2017r. poz. 586)
Zarządzenie Nr15/2018 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół
i podstawowych dla dorosłych klas I publicznych szkoł ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. c, f ustawy- Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz 59 z poźn. zm.) oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na terenie województwa lubelskiego na rok szkolny 2018/20119.
Zarządzenie Nr11/2018 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019 w województwie lubelskim. 
Statut II Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie, § 27 (Rozdział XI Zasady przyjmowania uczniów do szkoły).

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU REKRUTACJI:
Załącznik nr 1: Klasy tworzone w II Liceum Ogólnokształcącym w roku szkolnym 2018/2019
Załącznik nr 2: Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego zgodne z Zarządzeniem
Nr 5/2018 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 r.