free site templates

Stanisław Zygfryd Żuk

1925 – 1992

dyrektor szkoły w latach 1951 - 1978
nauczyciel biologii w latach 1951-1984

Zasłużony pedagog chełmski, założyciel II Liceum Ogólnokształcącego i jego wieloletni dyrektor, doskonały organizator i dobry, zapobiegliwy gospodarz dbający o interes swojej szkoły. Był czynnym działaczem samorządowym i społecznym.


Stanisław Zygfryd Żuk urodził się 1 października 1925 r. w Grabowcu (pow. hrubieszowski). Przed wojną ukończył szkołę powszechną i rozpoczął naukę w gimnazjum W czasie okupacji hitlerowskiej pracował na kolei jako robotnik. Wiosną 1944 r., po dwutygodniowej tułaczce, dostał się do Chełma. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę kontynuował naukę uczęszczając do IV klasy gimnazjum przy Liceum Pedagogicznym w Chełmie. W 1946 r. zdał egzamin dojrzałości w Liceum Pedagogicznym i rozpoczął studia na UMCS na kierunku biologia. Po pierwszym roku studiów podjął pracę w charakterze nauczyciela w szkole podstawowej w Krasnem. Po roku pracy uzyskał przeniesienie do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Chełmie. 1 września 1949 r. podjął pracę w świeżo utworzonej szkole ogólnokształcącej stopnia podstawowego TPD, mieszczącej się przy ulicy Obłońskiej. W październiku tego samego roku uzyskał zaliczenia III roku studiów biologicznych, otrzymał wówczas nominację na stanowisko zastępcy dyrektora swojej szkoły. W roku 1951 ta placówka otrzymała rangę wyższego stopnia i nową nazwę: Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego i Liceum TPD, a Stanisław Żuk 1 sierpnia tego roku po otrzymaniu nominacji na dyrektora szkoły przejął placówkę. Bolączką szkoły była szczupłość pomieszczeń lekcyjnych, zatem powstała pilna konieczność budowy nowego obiektu. Dyrektor już z początkiem następnego roku podjął w tym kierunku usilne starania, które przyniosły pozytywny skutek. Lokalizacja została wyznaczona na wolnym placu przy ulicy Szpitalnej, gdzie jeszcze przed wojną rozpoczęto wznoszenie budynku dla Szkoły Powszechnej Nr 3 mieszczącej się w niedużym budynku, pamiętającym czasy carskie. 

Dyrektor Żuk angażował się osobiście we wszystkie sprawy związane z inwestycją, żywo interesował się postępami w budowie, stale zabiegał o pomoc i poparcie ze strony władz. Już po dwóch latach, 22 lipca 1954 r., wykończony piętrowy budynek z 10 salami lekcyjnymi i salą gimnastyczną został przekazany szkole, która 10 września tego roku otrzymała nową nieco zmienioną oficjalną nazwę: Szkoła Podstawowa i II Liceum Ogólnokształcące. 

Stanisław Żuk 8 listopada 1954 r. zdał egzamin państwowy w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi i otrzymał dyplom nauczyciela szkół średnich ogólnokształcących i zakładów kształcenia nauczycieli w zakresie biologii. Było to równoznaczne z ukończeniem wyższych studiów zawodowych. Dyrektor okazywał wiele troski o rozwój sportu w szkole. W 1967 r. otrzymał dodatkową funkcję kierownika ośrodka sportowego przy II LO i pełnił ją do 1972 roku. Dzięki jego staraniom rozbudowana została baza sportowa ośrodka, a sposób jego prowadzenia władze szkolne uznały za wzorową. Dużą zasługą dyrektora Żuka było umiejętne postępowanie w stosunku do grona nauczycielskiego, co sprawiło, że w szkole panowała harmonijna atmosfera, a zespół nauczycieli II Liceum charakteryzował się zwartością i zgodną współpracą. Stojąc na czele szkoły dyrektor dawał osobisty przykład troski o powierzoną mu placówkę, a także dużego zaangażowania zawodowego i społecznego. Zasługą Jego i zespołu pedagogicznego było to, że szkoła, którą kierował przez wiele lat zyskała w społeczeństwie miasta i powiatu uznanie i sławę ze względu na wysoki poziom nauczania. 31 lipca 1978 r., po 27 latach nieprzerwanego kierowania szkołą ze względów zdrowotnych Stanisław Żuk zrezygnował ze stanowiska dyrektora liceum. Trzeba zaznaczyć, że tak długiego stażu dyrektorskiego nie miał nikt w Chełmie, a kto wie, czy w całym ówczesnym województwie lubelskim. Pozostał jednak nadal w swojej szkole jako nauczyciel biologii. Zmarł w wieku 67 lat . Żegnali Go rodzina, przyjaciele i młodzież szkoły. W uznaniu zasług został wyróżniony wieloma nagrodami i odznaczeniami, m.in. Nagrodą Ministra Oświaty i Wychowania II stopnia, Kuratora Oświaty i Wychowania w Chełmie, Złotym Krzyżem Zasługi, Brązowym Medalem „Za zasługi dla obronności”, Honorową Odznaką „Za Zasługi dla Sportu, Odznaką 1000-lecia Państwa Polskiego, Odznaką 50-lecia PCK.Opracowano na podstawie tekstu autorstwa Konstantego Prożogo zawartego w publikacji „I Zjazd Absolwentów II Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie 14 – 16 czerwca 1996 r.”.